Question:

2000 ഡിസംബർ 11 തിങ്കളാഴ്ച ആയാൽ 2001 ഡിസംബർ 12 ഏതാണ് ദിവസം?

Aതിങ്കൾ

Bചൊവ്വ

Cബുധൻ

Dവ്യാഴം

Answer:

C. ബുധൻ

Explanation:

2000 ഡിസംബർ 11 18 25 =തിങ്കൾ ഡിസംബർ 31= ഞായർ 2001 ജനുവരി 1=തിങ്കൾ 2001 ഡിസംബർ 31 =തിങ്കൾ 2001 ഡിസംബർ 10, 17, 24 =തിങ്കൾ ഡിസംബർ 12 =തിങ്കൾ+ 2= ബുധൻ


Related Questions:

If Ist March 2018 fells on Thursday, then what will be the day on 4th May 2018?

2012 ജനുവരി 1-ാം തീയ്യതി ഞായറാഴ്ച ആയാൽ 2012 ഡിസംബർ 1-ാം തീയ്യതി :

1984 ജനുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നെങ്കിൽ 31/12/1984 ഏത് ദിവസമാകുന്നു ?

2007, ഡിസംബർ 8 ശനിയാഴ്ചയായാൽ 2006, ഡിസംബർ 8 ഏത് ദിവസം ആയിരിക്കും ?

1990 ഡിസംബർ 3-ാം തീയ്യതി ഞായറാഴ്ച എങ്കിൽ 1991 ജനുവരി 3-ാം തിയ്യതി ഏതാഴ്ചയാണ്?