Question:

25 പദങ്ങളുള്ള ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക 400 ആയാൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ 13-ാം പദം എത്ര?

A10

B16

C15

D1

Answer:

B. 16

Explanation:

n പദങ്ങളുടെ തുക = n/2[2a+(n-1)d] n = 25 25 പദങ്ങളുടെ തുക = 25/2[2a+24d] = 400 25[a+12d] = 400 25 × 13-ാം പദം = 400 13-ാം പദം = 400/25 = 16


Related Questions:

10, 8, 6, 4, ... എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ 10 പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക ?

4 , 7 , 10 എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുനൂറ്റി ഒന്നാം പദം?

4 , 7 , 10 , _____ എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നൂറ്റി ഒന്നാം പദം എത്ര ?

First term of an arithmatic sequence is 8 and common difference is 5. Find its 20th terms

ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ n പദങ്ങളുടെ തുക 2n²+3 ആയാൽ രണ്ടാം പദം ഏത് ?