Question:

In a 50 litre maximum of alchohol and water, quantity of water is 30%. What amount of water should be added to this mixture so as to make the quantity of water 45% in the new mixture?

A17 7/11 litre

B15 7/11 litre

C13 7/11 litre

D14 7/11 litre

Answer:

C. 13 7/11 litre

Explanation:

In the present mixture 35 Litre is Alcohol and 15 ltr is water And in the new mixture, only water is added. Alcohol remains same ie, 35 Ltr. If x litre water is added then new mixture contain (50 + x ) litre. According to the question new mixture should contain 45% of water ie, 55% of alcohol. (50 + x) * 55/100 = 35 x = 13 7/11 Litre


Related Questions:

4/5 ശതമാനമായി എങ്ങനെ എഴുതാം?

ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ 18% കുറച്ചപ്പോൾ 410 കിട്ടി. സംഖ്യ എത്ര ?

ഒരു പരീക്ഷയിൽ 30% കുട്ടികൾ വിജയിച്ചു. വിജയിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 60 ആണെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എത്ര ?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 2/5 ന്റെ കാൽഭാഗം 32 ആണ്. എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ 30% എത്ര?

10 പൈസ 10 രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ?