Question:

ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം :

Aരാജസ്ഥാൻ

Bകേരളം

Cഗുജറാത്ത്

Dതമിഴ്നാട്

Answer:

A. രാജസ്ഥാൻ

Explanation:

The Panchayat Raj system was first adopted by the state of Rajasthan in Nagaur district on 2 Oct 1959. During the 1950s and 60s, other state governments adopted this system as laws were passed to establish panchayats in various states. The second state was Andhra Pradesh, while Maharashtra was the ninth state.


Related Questions:

ജൈവ - ഇന്ധന പോളിസി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത്?

2020-ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുള്ളിപ്പുലികളുള്ള സംസ്ഥാനം ?

Deepest container terminal among major ports in India ?

തമിഴ്നാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഏതാണ്?

ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി രൂപംകൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്?