Question:

1 × 2 × 3 × ….. × 15 ൻ്റെ ഗുണനഫലത്തിലെ അവസാന അക്കം ഏതാണ് ?

A0

B1

C5

Dഇതൊന്നുമല്ല

Answer:

A. 0

Explanation:

1 × 2 × 3 × ….. × 15 ഇങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ 10 ഒരു സംഖ്യ ആയി വരും 10 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം 0 ആയിരിക്കും


Related Questions:

Out of the five numbers average of first four numbers is 15 and the average of last four numbers is 12. Also last number is 18. What is the first number?

If 2 x 7=12, 3 x 6 =15, 3 x 7 = 18 then 6 x 5= :

ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് അധിസംഖ്യ 2028 ൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ അതാരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആകും?

ആദ്യത്തെ 31 അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര?

തുടർച്ചയായ 3 ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ തുക 279 ആയാൽ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ?