Question:

1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യയിൽനിന്നും 10 വീതം കുറച്ച് പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ ലഭി ക്കുന്ന സംഖ്യ?

A120

B180

C-120

D0

Answer:

D. 0

Explanation:

1-10=-9 2-10=-8 3-10=-7 ..... 10-10=0 11-10=1 12-10=2 ... 15-10=5 -9×-8×-7× ...... × 0× 1×2×..×5 = 0 ഏതൊരു സംഖ്യയേയും 0 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഉത്തരം 0 ആയിരിക്കും


Related Questions:

6 x 6 - 5 x 5 / (6 + 5) (6-5) ന്റെ വില എത്ര?

ശരിയായ ഗണിതക്രിയകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ചോദ്യചിഹ്നമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. (4 ? 4)? 4 = 5

100-ന് താഴെയായി ഒരേസമയം പൂർണവർഗവും പൂർണ ഘനവുമായ (cube ) എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ?

ഒരു അമ്മ മകളേക്കാൾ 5 മടങ്ങു മൂത്തതാണ്. നാലു വർഷം ശേഷം അവരുടെ വയസ്സിന്റെ തുക 44 എങ്കിൽ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ?

(135)2(135)^2 = 18225 ആയാൽ 0.135 - ന്റെ വർഗം എത്ര ?