Question:

ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് അധിസംഖ്യ 2028 ൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ അതാരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആകും?

A1

B3

C5

D7

Answer:

B. 3


Related Questions:

3 + 6 + 9 + 12 +..........+ 300 എത്ര ?

രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 26 ഉം വ്യത്യാസം 2 ഉം ആയാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് ?

രണ്ടക്കമുള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക 8 . അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം 12 . സംഖ്യ 60 നെക്കാൾ കുറവാണ്. സംഖ്യ ഏതാണ്?

തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക 279 ആയാൽ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യയേത് ?

Find the sum of the first 100 natural numbers :