Question:

ത്രിലോകം സമാസം ഏത്?

Aദ്വിഗു സമാസം

Bകർമ്മധാരയൻ

Cദ്വന്ദ്വൻ

Dഇതൊന്നുമല്ല

Answer:

A. ദ്വിഗു സമാസം


Related Questions:

ക്രിയാ തൽപുരുഷസമാസത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്?

കൺ + നീർ = കണ്ണീർ ഏതു സന്ധിയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ?

പെരുമ്പറ എന്ന വാക്കിലെ സന്ധിയേത്

ദിത്വസന്ധിയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് ?

തുലാം + ഇന്റെ = തുലാത്തിന്റെ ഏതു സന്ധിയാണ്