ബേബി താജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം ?

ആറ് കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള ബസാൾട്ട് സ്തംഭം 2021ൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ?

The third greatest attraction in the world as per the survey conducted by famous Travel website "Trip Advisor":

പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെയാണ് ?