"ഫത്തുഹത്ത്-ഇ-ഫിറോസ് ഷാഹി" രചിച്ചത് ?

ഏത് യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തുർക്കി ഭരണത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് ?

മൻമതി ഏതു മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവായിരുന്നു?

സതി നിരോധിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര് ?

ആരുടെ കാലത്താണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വിസ്‌തൃതിയുടെ പാരമ്യത പ്രാപിച്ചത് ?

ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സൂറത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാണ് ?

പുരാനകിലയുടെ പണി ആരംഭിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ?

അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ പിതാവ് ആര് ?

അജ്‌മീറിലെ ആധായി ദിൻ കാ ജോൻപ്ര നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരി ?

പേർഷ്യക്കാരുടെ പുതുവത്സര ആഘോഷമായ നവറോസ് നിർത്തലാക്കിയ ചക്രവർത്തി ?

ഖിൽജി രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ആര് ?

അജ്മിറിലെ അധായി ദിൻ കാ ജോൻ പ്ര നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ?

ശൈശവ വിവാഹം നിരോധിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര് ?