ഒരാൾ 10 കി.മീ. പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് 4 കി.മീ.നടക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് 13 കി.മീ.നടന്നാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തുനിന്നും എത്ര കി.മീ.അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ?

If you start from a point X and walk 4 kms towards the East then turn left and walk 3kms towards the North then turned left again and walk 2 kms. Which direction are you going in?

മിന്നു 200 മി, കിഴക്കോട്ട് നടന്നു. അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 100 മീ. വീണ്ടും നടന്നു. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു 200 മീ. കൂടി നടന്ന് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. എങ്കിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാനത്തുനിന്നും എത്ര അകലെയാണ് നിന്നു ഇപ്പോൾ?

ഒരാൾ A-ൽ നിന്നും 3 കി.മീ. കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് B യിലെത്തി.B-ൽ നിന്നും അയാൾ 4 കി.മീ. തെക്കോട്ട് നടന്ന് C യിലെത്തി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ A - യിൽ നിന്നും എത്ര അകലത്തിലാണ് ?

അനു വീട്ടിൽ നിന്ന് 16 മീറ്റർ വടക്കോട്ടു നടന്നു. അതിനുശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു 18 മീറ്റർ നടന്നു. വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു 16 മീറ്റർ നടന്നതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു 37 മീറ്റർ കൂടി നടന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എത്തി. എങ്കിൽ അവളുടെ സ്കൂൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം അകലെ, ഏത് ദിശയിൽ ?

A എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഒരാൾ 40 കി.മീ. കിഴക്കോട്ടും അവിടെ നിന്നും നേരെ വലത്തോട്ട് 40 കി.മീ.ഉം അവിടെനിന്ന് നേരെ ഇടത്തോട്ട് 20 കി.മീ. ഉം അവിടെനിന്ന് നേരെ ഇടത്തോട്ട് 40 കി.മീ. ഉം വീണ്ടും അവിടെനിന്ന് വലത്തോട്ട് 10 കി.മീ. ഉം നടന്നു. A യിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ അയാൾ എത്ര അകലെയാണ്?

ഒരാൾ ആറു മീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചശേഷം 8 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. എന്നാൽഅയാൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നും എന്തകലത്തിലാണ് ?

ഒരാൾ 10 മീ. നേരേ കിഴക്കോട്ടു നടന്നശേഷം 4 മീ. തെക്കോട്ടു നടന്നു. അതിനുശേഷം 13 മീ.പടിഞ്ഞാറോട്ടു നടന്നു. യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ളകുറഞ്ഞ ദൂരം എത്ര?

Rony walked 20 m towards North, then he turned right and walks 30 m. Then he turns right and walks 35 m. Then he turns left and walks 15 m. Finally he turns left and walks15 m. How many metres is he from the starting position?

വടക്കോട്ട് 2 കി.മീ. നടന്ന ഒരാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 2 കി.മീ കൂടി നടന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 2 കി.മീ. കൂടി നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ?

വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് നേരേ ലംബമായി 3 മീറ്റർ മുമ്പോട്ടും അവിടെനിന്ന് 4 മീറ്റർ വലത്തോട്ടും വീണ്ടും 2 മിറ്റർ ഇടത്തോട്ടും സഞ്ചരിച്ചു. ഇപ്പോൾ കൂട്ടി തിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ദിശയേത്?

ഒരാൾ 20 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു.അതിനുശേഷം വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 25 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ്15 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തുനിന്ന് എന്തകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്?

ആനന്ദ് തൻ്റെ താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 8 km കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ 90° ഇടത്തേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ് 6 km നടന്നു. ഇപ്പോൾ ആനന്ദ് തൻ്റെ താമസസ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലത്തിലാണ് ?

ഒരാൾ 8 കി.മീ. പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു. പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 3 കി.മീ, നടക്കുന്നു.വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 12 കി.മീ. നടക്കുന്നു. എങ്കിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര കി.മീ. അകലെയാണ് ?

A യിൽ നിന്ന് രമേശ് നേരെ വടക്കോട്ട് 100 മീറ്റർ നടന്നിട്ട് നേര വലത്തോട്ട് 50 മീറ്റർ ദൂരം പോയി, തുടർന്ന് അയാൾ നേരെ വലത്തോട്ട് 85 മീറ്റർ നടന്നശേഷം വീണ്ടും നേരെ വലത്തോട്ട് 50 മീറ്റർ നടന്നു. ഇപ്പോൾ രമേശ് എത്തിയത് A യിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്?

'p' എന്ന സ്ഥലത്തിനിന്നും ബീന ആദ്യം കിഴക്കോട്ട് 1 km നടന്നു പിന്നീട വടക്കോട്ട് $\frac12$km നടന്നു അതിനു ശേഷം പടിഞ്ഞാറോട്ട് 1 km നടന്നു അവസാനം തെക്കോട്ട് $\frac12$km നടന്നു . ബീന ഇപ്പോൾ ' p ' ൽ നിന്നും എന്ത് അകലത്തിലാണ് ?

രാജു 3 Km തെക്കോട്ടു സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു 8 km സഞ്ചരിച്ചു.പിന്നീട് വലത്തോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു 3 km സഞ്ചരിച്ചു . പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ദൂരെ ആണ് ?

കിഴക്കോട്ട് നോക്കി നിന്ന് വ്യായാമം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ താഴെ പറയും പ്രകാരം തിരിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഏത് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്?.ഇടത്, ഇടത്, വലത്, ഇടത് ,വലത്,വലത്, ഇടത് .

തെക്കോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന അമ്മ ഘടികാര ദിശയ്ക്ക് എതിർവശം 135 ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് നേരെ നടക്കുകയാണ് .എന്നാൽ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്?

രാമൻറെ വീടിൻറെ മുൻഭാഗം കിഴക്ക് ദിശയിലാണ്. ഇതിൻറെ പിന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം 50 മീ. നേരെയും പിന്നീട് വലതുവശം തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്ററും അവിടെ നിന്നും 25 മീറ്റർ ഇടതുവശം തിരിഞ്ഞുനടന്നു. പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏത് ദിശയിലാണ് രാമൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്?

രഘു A യിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച് 60 മീറ്റർ നടന്നു വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 30 മീറ്റർ നടന്നു വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു 20 മീറ്റർ നടന്ന ശേഷം വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 60 മീറ്റർ നടന്നു B യിൽ എത്തി .A യിൽ നിന്ന് B യിലേക്കുള്ള അകലം എത്ര?

രാധ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് 8 മീ. കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചതിനു ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 മീ സഞ്ചരിച്ചു. പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 7 മീ, വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 മീ സഞ്ചരിച്ചാൽ രാധ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും എത്ര മീറ്റർ അകലെയാണ് ?

ഒരാൾ തെക്കോട്ട് 3 കി.മീ. നടന്നു. വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 1 കി.മീ. നടന്നു. തുടർന്ന് വലത്ത്, ഇടത്ത്, വലത്ത്, ഇടത്ത്, വലത്ത്, ഇടത്ത് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കി.മീ. വീതം നടന്നാൽ അയാൾ പുറപ്പെട്ടിടത്തുനിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്?

ജോൺ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് യാത്രതിരിച്ച് 13 കി.മീ, വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചതിനുശേഷം വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 10 കി.മീ. സഞ്ചരിച്ചു. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 13 കി. മീറ്ററും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 5 കി. മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു. എന്നാൽ ജോൺ യാത്ര തിരിച്ചിടിത്തുനിന്ന് ഏത് ദിശയിൽ എത്ര അകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്.

രാമു 6 കി.മീ. കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 4 കി.മീറ്ററും വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 9 കി.മീ. സഞ്ചരിച്ചു . എങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ എത്ര കി.മീ. അകലെയാണ് ?

ഒരാൾ 8 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. എന്നിട്ട് 4 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ടുപോയി. തുടർന്ന് 6 കി.മീ. വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. ഇപ്പോൾ അയാൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്?

രവി 30 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിച്ച് ഇടത്തു തിരിഞ്ഞ് 25 മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം വലതു തിരിഞ്ഞ് 35 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വലതു തിരിഞ്ഞ് 25 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്ന് എത ദൂരം അകലെയാണയാൾ ?

മനു A യിൽ നിന്ന് 15 മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ടും അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇടത്തോട്ട് 12 മീറ്ററും അവിടെ നിന്നും നേരെ ഇടത്തോട്ട് 15 മീറ്ററും അവിടെ നിന്ന് നേരെ വലത്തോട്ട് 3 മീറ്ററും നടന്നു. A യിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ അയാൾ എത്ര അകലെയാണ്?

രാമു 30 മീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്നതിനുശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 മീറ്റർ നടന്നു. അവൻ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 20 മീറ്റർ നടന്നു. തുടർന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 മീറ്റർ നടന്നാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവുമായുള്ള അകലം ?

Megha walks 10 km towards North. She turns right and walks 15 km. She turns right and walks 20 km. She turns right and walks 15 km. How far (in km) is she from her starting point?

A 40 മീറ്റർ തന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വടക്കു ദിശയിലേക്ക് നടക്കും. അതിനുശേഷം വലത്തോട്ടുതിരിഞ്ഞു 8 മീറ്റർ വീണ്ടും നടക്കും. വീണ്ടും വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞു 34 മീറ്റർ നടക്കും.അങ്ങനെയെങ്കിൽ A ഇപ്പോൾ തന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്താണ്?

ഒരു വാച്ചിൽ സമയം 7 : 45 എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മിനുട്ട് സൂചി വടക്ക് ദിശയിലേക്കാണെങ്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചി ഏത് ദിശയിലായിരിക്കും?

A യുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 40 മീറ്റർ തെക്ക്-കിഴക്കായിട്ടാണ് B യുടെ വീട്. B യുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 40 മീറ്റർ വടക്ക്-കിഴക്കായിട്ടാണ് C യുടെ വീട്. എങ്കിൽ A യുടെ വീടിൻറെ ഏത് ദിശയിലാണ് C യുടെ വീട്?

വീണ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നുപോവുകയായിരുന്നു. വഴിയിൽ വച്ച് അവൾ കൃപയെ കണ്ടു. അപ്പോൾ കൃപയുടെ നിഴൽ വീണയുടെ വലതു വശത്താണ് പതിച്ചത്. അവൾ നേർക്കുനേരാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വീണ ഏതു വശത്തേക്കാണ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്

A,B,C,D എന്നിവർ കാരംസ് കളിക്കുകയാണ്. A ഉം C ഉം ഒരു ടീമാണ് . B വടക്കു ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. A കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ D ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്?

Sunny is facing East. After that, he turns 45° clockwise and then 135° anticlockwise. In which direction is he facing now?

അനിൽ 40 മീറ്റർ കിഴക്ക് ദിശയിലേയ്ക്ക് നടന്നശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്റർ നടന്നു. പിന്നീട് ഇടതുവശത്തേയ്ക്ക് 40 മീറ്റർ നടന്നു. ഇപ്പോൾ അയാൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്നും ഏത് ദിശയിലാണ് ഉള്ളത്?

അങ്കുഷ് വടക്കോട്ട് 50 മീറ്റർ നടന്ന് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 68 മീറ്റർ നടന്നു. പിന്നീട് തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 22 മീറ്റർ നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 44 മീറ്റർ നടന്നു. അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 18 മീറ്റർ നടന്നു, ഒടുവിൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 48 മീറ്റർ നടന്നു. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും അവസാന പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എന്താണ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അങ്കുഷ് ഏത് ദിശയിലാണ്?

Starting from a point, Babu walked 20 meters north side, he turned right and walked 10 meter, he again turned right and walked 20 meters, then he turned left and walked 5 meters. How far is he now and in which direction from the starting point ?

A lady drives a car for 15 km to the west from the radio station. Then she turns left and goes 10 km. After this she turns right and goes for 18 km. Now in which direction is she going :

രവി ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് 20 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചതിനുശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യാത്ര തിരിച്ചിടത്തുനിന്ന് രവി ഇപ്പോൾ എത്ര അകലത്തിലാണ്?