Question:

0.02 x 0.4 x 0.1 = ?

A0.0008

B0.008

C0.08

D0.837

Answer:

A. 0.0008

Explanation:

4 x 2 x 1 = 8 ആകെയുള്ള ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ - 4 അതുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ 8 പിന്നിലേക്ക് 4 ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും = 0.0008


Related Questions:

1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യയിൽനിന്നും 10 വീതം കുറച്ച് പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ ലഭി ക്കുന്ന സംഖ്യ?

താഴെയുള്ള സമവാക്യം ശരിയാകുന്നതിന് പരസ്പരം മാറ്റേണ്ട രണ്ടുഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? 9+8x10-4÷2 = 80

(135)2(135)^2 = 18225 ആയാൽ 0.135 - ന്റെ വർഗം എത്ര ?

മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ആകെത്തുക 15 ആണ്. ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെയും മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയുടെയും ആകെത്തുകയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ, 5 ലഭിക്കും .ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ 2 മടങ്ങിനോട് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് 4 ലഭിക്കും. എങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ സംഖ്യ?

+ എന്നാൽ X, - എന്നാൽ + ആയാൽ 14+3-4 എത്ര?