Question:

A എന്ന് പൈപ്പ് തുറന്നാൽ ടാങ്ക് നിറയാൻ 10 മിനിറ്റ് വേണം. B എന്ന പൈപ്പ് തുറന്നാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാങ്ക് 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാലിയാകും. എന്നാൽ രണ്ട് പൈപ്പും ഒരുമിച്ചു തുറന്നാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും?

A25 മിനിറ്റ്

B20 മിനിറ്റ്

C35 മിനിറ്റ്

D30 മിനിറ്റ്

Answer:

D. 30 മിനിറ്റ്

Explanation:

ടാങ്കിന്റെ ശേഷി = LCM(10,15) = 30 A = 30/10 = 3 B = 30/15 = -2 (ബഹിർഗമന കുഴൽ ടാങ്ക് കാലിയാകുന്നതിനാൽ വില നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും) ടാങ്ക് നിറയാൻ വേണ്ട സമയം = 30/3-2 = 30


Related Questions:

15 സ്ത്രീകൾക്ക് 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യാം. 27 ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര സ്ത്രീകൾ വേണം?

ഒരു ജോലി A-യ്ക്ക് 5 ദിവസം കൊണ്ടും B-യ്ക്ക് 20 ദിവസം കൊണ്ടും തീർക്കാൻ കഴിയും. അതേ ജോലി A-യും B-യുംകൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എത ദിവസംകൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയും?

Thirty men can complete a work in 36 days. In how many days can 18 men complete the same piece of work?

ജോണും ദീപുവും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ 45 ദിവസം എടുക്കുന്നു.എന്നാൽ ജോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ജോലി 70 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും. ദീപു ഒറ്റയ്ക്ക്ഇതേ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും?

4 പുരുഷന്മാർക്കും 5 സ്ത്രീകൾക്കും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും, അതേസമയം 9 പുരുഷന്മാർക്കും 6 സ്ത്രീകൾക്കും 10 ദിവസം കൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഇതേ ജോലി 7 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ, 4 പുരുഷന്മാരെ എത്ര സ്ത്രീകൾ സഹായിക്കണം?