ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?

ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭയില്‍ നിന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് പിന്‍മാറിയപ്പോള്‍ അംഗസംഖ്യ എത്രയായി?

പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ ഏത് ?

36-ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയനില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ?

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൗലിക കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ എത്രയാണ് ?

" ഏക പൗരത്വം " എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനയില്‍ നിന്നാണ് ?

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ആര്?

വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമായി മാറിയത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് ?

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ 5 -11 ഭാഗം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ?

The power of the President to issue an ordinance is

The country that handover the historical digital record 'Monsoon correspondence' to India

ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏത് ?

നികുതി ചുമത്താൻ പാർലമെന്റിന് പ്രത്യേക അധികാരമുള്ള എത്ര വിഷയങ്ങളാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് ?

ദേശീയ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആര് ?

ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ ആര് ?

മൗലീക അവകാശങ്ങൾ:

(i) ന്യായീകരിക്കാവുന്നവ

(ii) സമ്പൂർണ്ണമായവ

(iii) നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ആകാം

(iv) ഭേദഗതി വരുത്താവുന്നവ

ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെയാണ് ? 

  1. ഗവർണറെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുഛേദം 153 ആണ് 
  2. ഗവർണറെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം VI ആണ് 
  3. ഗവർണറെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് 
  4. ഗവർണ്ണർ സംസ്ഥാന ഗോവെന്മേന്റിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്