കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചുമത്തിയിരുന്ന പരോക്ഷ നികുതികളെ ലയിപ്പിച്ച ഏകീകൃത പരോക്ഷ നികുതി സംവിധാനമേത് ?

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന GST ഏത് ?

അന്തർസംസ്ഥാന ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തുന്ന GST ഏത് ?

താഴെ പറയുന്നവയിൽ GSTയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപെടാത്തതേത് ?

പൊതു വരുമാനം ആവിശ്യത്തിന് തികയാതെ വരുമ്പോൾ സർക്കാർ അവലംബിക്കുന്ന മാർഗം ?

ആദായ നികുതി നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ?

ഏറ്റവും കൂടിയ ജി.എസ്.ടി നിരക്ക് എത്ര ?

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നൽകുന്ന നികുതിയേതര വരുമാനമേത് ?

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജി.എസ്.ടി നിരക്ക് എത്ര ?

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഏത് സർക്കാറിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ?

സാധനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനഘട്ടത്തിൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയേത് ?

ജി.എസ്.ടി എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ?

ബജറ്റ് ഏതു ഭാഷയിലെ പദമാണ് ?

ഏതു വർഷത്തെ ആദായ നികുതി നിയമപ്രകാരമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആദായനികുതി പിരിക്കുന്നത് ?

യുദ്ധം, പലിശ , പെൻഷൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ചെലവുകൾ ഏതു തരം ചെലവുകളാണ് ?

റോഡ്, പാലം , തുറമുഖം , വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സർക്കാർ ചെലവുകൾ ഏതാണ് ?

സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സ് ?

കമ്പനികളുടെ അറ്റവരുമാനത്തിനു മേൽ അഥവാ ലാഭത്തിനു മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതി ഏത് ?

സർക്കാർ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി ഏത്?

ഇന്ത്യയിൽ ജി.എസ്.ടി നടപ്പിലാക്കിയി ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത് ?

ലോകത്തിലാദ്യ GAFA നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമേത് ?

ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി സർക്കാരോ സ്ഥാപനങ്ങളോ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമെന്ത് ?

പൊതു വരുമാനം, പൊതു ചെലവ്, പൊതുകടം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പ്രതി പാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏത് ?

വരുമാനവും ചെലവും തുല്യമായി വരുന്ന ബജറ്റ് ?

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഹിതം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് നൽകുന്ന നികുതി ഏത് ?

ജി.എസ്.ടി സമിതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളില്‍ പെട്ടത് ഏത് ?

ധനനയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ത് ?

തെറ്റായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ? 

i) കേന്ദ്ര സർക്കാർ - കോർപറേറ്റ് നികുതി , സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി , കേന്ദ്ര ജി എസ് ടി 

ii) സംസ്ഥാന സർക്കാർ - ഭൂ നികുതി , സംസ്ഥാന നികുതി , തൊഴിൽ നികുതി 

iii) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ - വസ്തു നികുതി , തൊഴിൽ നികുതി  

താഴെ പറയുന്നതിൽ ധനനയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏതാണ് ? 

i) സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കുക 

ii) തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക 

iii) വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുക 

iv) വ്യവസായ മേഖലയുടെ പുരോഗതി 

ഒരു ജി.എസ്.ടി ബില്ലില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്താവുന്ന അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ്?

1.ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍

2.വിവിധ നികുതി നിരക്കുകള്‍

3.ജി.എസ്.ടി ചുമത്തപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങള്‍

4.സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍.

പരോക്ഷ നികുതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാമാണ്?

1.നികുതി ചുമത്തപ്പെടുന്നത് ഒരാളിലും നല്‍കുന്നത് മറ്റൊരാളും

2. നികുതി ദായകന്‍ നികുതിഭാരം അനുഭവിക്കുന്നില്ല

3. നികുതി പിരിവിന് താരതമ്യേന ചെലവ് കുറവ്

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന നികുതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

1.കോര്‍പ്പറേറ്റ് നികുതി

2.വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി.

3.എസ്.ജി.എസ്.ടി.

4. ഭൂനികുതി

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ പ്രസ്താവനകളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക: വിലക്കയറ്റം, വിലച്ചുരുക്കം എന്നിവ ധനനയത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

1.വിലക്കയറ്റ സമയത്ത് നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങല്‍ ശേഷി കുറക്കുന്നു. വാങ്ങല്‍ കുറയുന്നതിനാല്‍ വില വർദ്ധിക്കുന്നു.

2.വിലച്ചുരുക്ക സമയത്ത് നികുതി കുറച്ച് ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങല്‍ ശേഷി കൂട്ടുന്നു. വാങ്ങല്‍ കൂടുന്നതിലൂടെ വില കുറയുന്നു.