ഇന്ത്യയിൽ വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?

LED ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ?

കേരള നെൽവയൽ - നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?

നൗറുവിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരംഏതാണ് ?

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വകുപ്പ് ഏതാണ് ?

ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന ധാതു വിഭവത്താൽ ഒരിക്കൽ സമ്പന്നമാകുകയും പിന്നീട ഈ വിഭവ ശോഷണം മൂലം ദരിദ്രമാകുകയും ചെയ്ത രാജ്യം ഏതാണ് ?