ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ?

ISDN stands for :

Google was founded in _____

Which of the following is a term associated with Internet Security?

What is the minimum bandwidth required for broadband connection ?

An email account with storage area ?

The cyber terrorism comes under:

What protocol is used between e-mail servers?

The process of recovering deleted and damaged files from criminal's computers comes under:

TCP stands for :

Phishing is :

..... is one of the first social networking sites

Which was first virus detected on ARPANET, the forerunner of the internet in the early 1970s?

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൌസർ ?

ആമസോണിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ?

2021 ഏപ്രിൽ മാസം അന്തരിച്ച അഡോബി സഹസ്ഥാപകനും പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റ് (PDF)-ന്റെ ഉപജ്ഞാതാവുമായ വ്യക്തി ?

സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായി കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്ര ?

ടെലഗ്രാം എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ?

ട്വിറ്റർ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ?

I T ഭേദഗതി നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ?

ആദ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് ?

ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കൂട്ടായ്മ ഏതാണ് ?

' വിക്കി ലീക്ക്സ് ' സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ?

ഹാക്കിങിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന I T ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് ?

രാജ്യവ്യാപകമായി 5G സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് ?

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കാനാവാത്ത മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫിക്കൽ ബ്രൗസറുകളിലൊന്നായ മൊസയിക്കിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവ് ആരാണ് ?

വെബ് പേജുകളിലെ കീവേഡുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ?

ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ വെബ് ബ്രൗസർ ' എപിക് ' ഏത് വർഷമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ?

ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് ?

ട്വിറ്റർ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ?

2021 ഡിസംബറിൽ വ്യക്തികളുടെ ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളും അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ സാമൂഹ്യ മാധ്യമം ഏതാണ് ?

Which among the following is a malware programme that replicates itself in order to spread to other computers ?

A byte consists of how many bits?

Cyberslacker is:

In a client/server computer network, the user's computer is usually called :

What is a firewall protection?

In which year @ selected for its use in e-mail addresses :

"SMS of the Internet" എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ് ?

ട്വിറ്റർ എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയതാര് ?

WWW എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ?

ആന്റി വൈറസ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണ്?

മോഡത്തിന്റെ വേഗത അളക്കുന്നത് :

SSL എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം?

http-ലെ 'site not found' എന്നതിന്റെ കോഡ് ?

താഴെ കൊടുത്തവരിൽ World Wide Web Consortium -ന്റെ സ്ഥാപകനാര് ?

The translator program that translates each line of the source program as it runs is called :

വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ആദ്യത്തെ പേജുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് :

ആദ്യത്തെ വെബ് അധിഷ്ഠിത ഇമെയിൽ സേവനം ഇവയിൽ ഏതായിരുന്നു ?