മാലി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ?

ഇ. എം. കോവൂർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആര് ?

'വത്സല എം.എ' എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ?

' ഷെല്ലി ദാസൻ ' ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ് ?

മീശാന്‍ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

ആര്യാരാമം എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

ആചാര്യന്‍ ആരുടെ തൂലികാനാമം ആണ്

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തെറ്റായ ജോടി.

സുമംഗല എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഏത് സാഹിത്യകാരിയാണ് 2021 ഏപ്രിൽ മാസം അന്തരിച്ചത് ?

2021 ഓഗസ്റ്റ് മാസം അന്തരിച്ച "സിദ്ധാർത്ഥൻ" എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ വ്യക്തി ?

കപിലൻ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി?

മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാരുടെയും തൂലികാനാമങ്ങളുടെയും പട്ടിക ചുവടെ നൽകുന്നു ശരിയായ ജോഡികളേവ?

1.  കൊടുപ്പുന്ന - ഗോവിന്ദഗണകൻ 

2.  നന്തനാർ - പി. സി. ഗോപാലൻ 

3.  കാക്കനാടൻ - ജോർജ്ജ് വർഗീസ് 

4.  തിക്കോടിയൻ- പി. കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ