23+23+23+23 2^3+2^3+2^3+2^3 ന് തുല്യമായതേത്?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ന്യൂനസംഖ്യ ഏത്?

4^n = 1024 ആയാൽ 4^(n-2 ) എത്ര ?

(1)100+(1)101=?(-1)^{100} + (-1)^{101} =?

2^m = 16 ആയാൽ 3^(m -1) എത്ര ?

x-(1/x) = 8 ആയാൽ x^3-(1/x^3) ന്റെ വില എത്ര?

(-1)^99 + (-1)^100 + (-1)^101 = ?

ax=b,by=c,c2=aa^x=b,b^y=c,c^2=a.എങ്കിൽ xy എത്ര?

((1.5)²-(1.2)²)/(1.5 + 1.2) ന്റെ വില എന്ത് ?

212+212=2n2^{12}+2^{12} =2^{n} എന്നാൽ n -ന്റെ  വില എത്ര ?

(2.5)2(1.5)2(2.5)^2-(1.5)^2  എത്ര ?

105×108 10 ^{5 } \times 10^{-8 }

12523×62514=? 125^ {\frac{2}{3}}\times 625^ {\frac{-1}{4}} =?

2m2^{m} = 16 ആയാൽ 3(m1)3^{(m -1)} എത്ര ?

310×272=92×3n3^{10}\times27^{2}=9^{2}\times3^n  

$$ആയാൽ  n എത്ര ?

3x23^{x-2} = 1 എങ്കിൽ x ന്റെ വിലയെന്ത് ?

(-1)^5 + (-1)^10 – (-1)^20 / 1^0 ?

3n=2187\sqrt{3^n} = 2187,  n -ന്റെ വില കാണുക?

3x+8=272x+13^{x+8}=27^{2x+1} x ന്റെ വില കാണുക

(3/5)x(3/5)^x= 81/625 ആണെങ്കിൽ, xxx^x ൻ്റെ മൂല്യം എന്ത്?

1/81 = 9/(3x) ആണെങ്കില്‍, 8(x -3) യുടെ മൂല്യം കണ്ടുപിടിക്കുക.

7 (x+2) = 49 (2x -3) ആണെങ്കിൽ x-ന്റെ മൂല്യം എന്താണ് ?