2 ½ യുടെ 1 ½ മടങ്ങ് എത്ര ?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയില്‍ 4/5 നേക്കാള്‍ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത്?

⅖ + ¼ എത്ര ?

⅓ + ⅙ - 2/9 = _____

252/378 ന്റെ ലഘു രൂപമെന്ത് ?

ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക, 3/4, 1/4, 1/2

900?=?49\frac{900}{?} =\frac{ ?}{49} എങ്കിൽ ചോദ്യ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയേത്  ?

1 + 2 ½ +3 ⅓ = ?

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് ?

1/2 + 1/4 +1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + x = 1 ആണെങ്കിൽ x ൻറെ വിലയെത്ര ?

12+14+12+34\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{3}{4} എത്ര ?

52\frac{5}{2} - ന് തുല്യമായതേത് ?

12÷23+1=\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} + 1 = ______

k18=1554\frac{k}{18} = \frac {15}{54} ആയാൽ K യുടെ വിലയെന്ത് ?

1619=1K\frac16 -\frac19 =\frac1K ആയാൽ K യുടെ വിലയെന്ത് ?

2232 \frac23 ൻ്റെ വ്യുൽക്രമം :

12+35110=\frac12 +\frac 35 -\frac 1{10} =

1/5 ÷ 4/5 = ?

ആരോഹണക്രമത്തിൽ എഴുതുക. 3/4,1/4,1/2

ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ മധ്യത്തിൽ വരുന്ന സംഖ്യ ഏത്? 1/3 , 3/2 , 1 , 2/3 , 3/4 .

(1/2) X (2/3) - (1/6) എത്ര?

Find value of 4/7 + 5/8

4 1/5 x 4 2/7 ÷ 3 1/3 = .....

1/7 +[ 7/9 - ( 3/9 + 2/9 ) - 2/9 ] is equal to

Which is the biggest of the following fraction?

If a/3 = b/4 = c/7 ആയാൽ (a+b+c)/c എത്ര

If (4x+1)/ (x+1) = 3x/2 then the value of x is:

The product of 2 numbers is 1575 and their quotient is 9/7. Then the sum of the numbers is

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ?

2.341/.02341=

ബെന്നി തേങ്ങയിടാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കി. ഉച്ചയായപ്പോൾ 1/3 ഭാഗം പണി കഴിഞ്ഞു. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നതിൻറ 3/4 ഭാഗവും തീർത്തു. ഇനി എത്ര ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട്?

48 ന്റെ നാലിലൊന്നിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എത്ര?

ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നം (Fraction) ഏത്?

(13 1/3) - (12 3/4) - (11 5/6) + (10 11/12) = .....

72×9327×343=? \frac {7^2 \times 9^3}{27 \times 343} = ?

½ -നും ⅓ -നും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യയാണ് :

ഏറ്റവും വലുത് ഏത് ?

64 ൻ്റെ 6¼% എത്ര?

34\frac{3}{4} നേക്കാൾ വലുതും 94\frac{9}{4} നേക്കാൾ ചെറുതുമായ ഭിന്നസംഖ്യ ?

ഒരു നിശ്ചിത തുക A ക്കും B ക്കുമായി 3 : 27 എന്ന അനുപാതത്തിൽ വിഭജിച്ചാൽ ആകെ തുകയുടെ എത്ര ഭാഗമായിരിക്കും A ക്ക് ലഭിക്കുക ?

2.7×2.7×2.7+2.3×2.3×2.3(2.7)22.7×2.3+(2.3)2 \frac{2.7 \times 2.7 \times2.7 + 2.3 \times 2.3 \times 2.3 }{ (2.7)^2 - 2.7 \times 2.3 + (2.3)^2} -ന്റെ വില:

30 ÷ 1/2 +30 ×1/3 എത്ര?

3/2 + 2/3 ÷ 3/2 - 1/2 =

രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ ആദ്യത്തെതിൻ്റെ 40% രണ്ടാമത്തെത്തിൻ്റെ 3/4 ഭാഗത്തിന് തുല്യം എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം?

1471\frac47 +7137\frac13+3353\frac35 =

Simplify 0.25 +0.036 +0.0075 :

2/10 + 3/100 + 5/1000 എന്ന തുക സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശരൂപം എന്ത് ?

12\frac{1}{2}+ 13\frac{1}{3}+ ________ = 1

The value of (-1/125) - 2/3 :

4/5 ന്റെ 3/7 ഭാഗം എത്ര?