1, 4, 9, 16, എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

തീയതി : കലണ്ടർ : സമയം : ______ . ?

പൂരിപ്പിക്കുക. 2, 5, 9, 14, 20, _____ ?

2007, ഡിസംബർ 8 ശനിയാഴ്ചയായാൽ 2006, ഡിസംബർ 8 ഏത് ദിവസം ആയിരിക്കും ?

2008 ജനുവരി 1 ചൊവ്വാഴ്ച ആയാൽ 2009 ജനുവരി 1 ഏതാണ് ദിവസം ?

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക .

2, 6, 7, 11

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

ഒരാൾ 10 കി.മീ. പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് 4 കി.മീ.നടക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് 13 കി.മീ.നടന്നാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തുനിന്നും എത്ര കി.മീ.അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ?

ഒരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു “ഇവളുടെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മായിഅമ്മയുടെ ഏക മകളാണ്” സ്ത്രീക്ക് അയാളോടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ?

3, 6, 11, 20, ... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

How many years are there from 24th July 1972 to 5th October 1973?

ക്ലോക്ക് വൈകുന്നേരം 4.30 എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്കിന്റെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ?

Write down the pair which is different from the others.

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ ‘SCHOOL’ എന്ന വാക്കിനെ 9 എന്നെഴുതുന്നു. എന്നാൽ ‘TEACHER’ എന്ന വാക്കിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ?

A, B യുടെ അച്ഛനാണ്. C, D യുടെ സഹോദരനാണ്. E, C യുടെ അമ്മയാണ്. B യും D യും സഹോദരന്മാരാണ്. E യുടെ ആരാണ് A ?

2 മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മണിക്കുർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ എന്ത് ?

P എന്നത് Q ന്റെ മകനാണ്. R എന്നത് Q ന്റെ പിതാവാണ്. S എന്നത് Q ന്റെ മകളാണ്. എങ്കിൽP യും S ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത് ?

BLACK എന്നത് 29 എന്ന എഴുതാമെങ്കിൽ GREEN എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ?

11 : 1331 : : 6 : ?

ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക : 5,10,30,120,….......

If you start from a point X and walk 4 kms towards the East then turn left and walk 3kms towards the North then turned left again and walk 2 kms. Which direction are you going in?

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്?

72 പേരുള്ള ഒരു ക്യുവിൽ ജയൻ പിന്നിൽ നിന്ന് 12-ാമത്തെ ആളാണ്. എങ്കിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമത്തെ ആളാണ്?

അച്ഛന് മകനേക്കാൾ 24 വയസ്സുണ്ട്. രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മകന്റെ വയസ്സിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അച്ഛന്റെ വയസ്സെങ്കിൽ മകന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്ര?

മിന്നു 200 മി, കിഴക്കോട്ട് നടന്നു. അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 100 മീ. വീണ്ടും നടന്നു. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു 200 മീ. കൂടി നടന്ന് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. എങ്കിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാനത്തുനിന്നും എത്ര അകലെയാണ് നിന്നു ഇപ്പോൾ?

3,6,11,20,...... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

12 : 143 : : 19 : ?

ഒരാളിനെ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു: “അയാളുടെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകനാണ്.'' എങ്കിൽ സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ്?

പൂരിപ്പിക്കുക, 2,5,9,14,20,________

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക, 144,625,28,36

GIVE - 5137, BAT - 924 എന്നാൽ GATE എന്ത് ?

ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം 2:30 ആയാൽ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റു സൂചിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കോൺ എത്ര ?

അനുവിന്റെ അച്ഛന്റെ വയസ്സ് അനുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ നാലുമടങ്ങാണ്. അനുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് അനുവിന്റെ അനിയത്തിയുടെ പ്രായം. അനിയത്തിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാണെങ്കിൽ അനുവിന്റെ അച്ഛന്റെ വയസ്സെത്ര ?

തീയതി : കലണ്ടർ; സമയം : _________

അടുത്തത് ഏത് AZ, CX , FU , _____

ഒരാൾ A-ൽ നിന്നും 3 കി.മീ. കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് B യിലെത്തി.B-ൽ നിന്നും അയാൾ 4 കി.മീ. തെക്കോട്ട് നടന്ന് C യിലെത്തി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ A - യിൽ നിന്നും എത്ര അകലത്തിലാണ് ?

താഴെയുള്ള സമവാക്യം ശരിയാകുന്നതിന് പരസ്പരം മാറ്റേണ്ട രണ്ടു ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? 9 + 8 x 10 - 4 / 2 = 80

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ? 2, 5, 10, 50, 500, 5000

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

ജൂൺ 2 വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ജൂൺ 29 ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ?

1,2,4,7,11........ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?

രാമു ക്യൂവിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് 13-ാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് 7-ാമതുമാണ്. ക്യൂവിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട്?

ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു ദിവസം തിരിയുന്ന ഡിഗ്രി അളവ് എത്ര ?

2, 3, 5, 8, 12, _______

അമ്മയുടെയും മകളുടെയും വയസ്സുകളുടെ തുക 49 ആണ്. 7 വർഷം മുൻപ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് മകളുടെ വയസ്സിന്റെ 4 മടങ്ങ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ?

10x6x4 = 953 -ഉം, 4x9x3 = 382 -ഉം ആയാൽ 7x5x3 = ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്?

8, 50, 260 , _______

ചതുരം : സമചതുരം : : ത്രികോണം : ?