താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സകർമ്മക രൂപം ഏത് ?

: തന്നിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ പേരെന്ത്

നദിക്കര സമാസം കണ്ടെത്തുക

അനുപ്രയോഗത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്

സമുച്ചയ പ്രത്യയം ഏത്?

സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതും, മാറ്റം വരുത്തി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചതുമായ പദം ?