പ്രകാശത്തിൻറെ വേഗത വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് ?

പ്രകാശം അതിൻറെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം ?