നാനാവശത്തേക്ക് തിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സന്ധികളെ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?

ശരീര വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന കോശ വിഭജന രീതി ഏതാണ് ?