കുത്തബ്ദ്ധീൻ ഐബക് ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ?

ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റി സ്ഥിചെയുന്ന കാലാവസ്ഥ മേഖല :

ഇന്ത്യയിൽ വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?

മറാത്താ രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ?

' ട്രാവൽ ഇൻ ദി മുഗൾ എംപറർ ' ആരുടെ രചന ആണ്?

സൈനീക രൂപീകരണത്തിനു വേണ്ടി ' മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം ' ആരംഭിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി :

LED ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ?

ബാൽബൻ ഏത് വംശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ?

പാലായന പ്രവേഗം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം :

മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥ മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം :

കേരള നെൽവയൽ - നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?

' ഗോൾഗുംബസ് ' നിർമിച്ചത് ഏതു സുൽത്താന്മാരുടെ കാലത്താണ് ?

നൗറുവിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരംഏതാണ് ?

അലാവുദീൻ ഖിൽജി ആദ്യം കീഴടക്കിയ പ്രദേശം ഏതാണ് ?

വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ച പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരി ആരായിരുന്നു ?

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വകുപ്പ് ഏതാണ് ?

എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏതു സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ?

അക്ബറിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു ?

ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന ധാതു വിഭവത്താൽ ഒരിക്കൽ സമ്പന്നമാകുകയും പിന്നീട ഈ വിഭവ ശോഷണം മൂലം ദരിദ്രമാകുകയും ചെയ്ത രാജ്യം ഏതാണ് ?