നൈൽ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം താഴെ പറയുന്ന ഏത് ആഫ്രിക്കൻ പർവത നിരകളിലാണ് ?

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാപ്പി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ?

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയതും ആഴമേറിയതുമായ നീന്തൽ കുളം നിർമ്മിച്ചത് എവിടെയാണ് ?