ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി സെൻസസ് നടന്ന വർഷം ?

ലോകജനസംഖ്യയിൽ എത്ര ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യാക്കാരനാണ് ?

ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏത് ?

2011 - ലെ കണക്ക് പ്രകാരം സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എത്ര കോടി ?

2011 - ലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ - പുരുഷ അനുപാതം എത്ര ?

ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷ സാക്ഷരത നിരക്ക് എത്ര ?

എത ജനസംഖ്യയിലധികമുള്ള പട്ടണ ങ്ങളിലാണ് ദേശീയ നഗര ആരോഗ്യ മിഷൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ?

ഇന്ത്യയിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ?

സെൻസസ് വേളയിൽ ജനങ്ങളെ പ്രധാനമായും എത ഗ്രൂപ്പുകളായി തരം തിരിക്കുന്നു ?

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനും ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ?

ഇന്ത്യയിൽ പുരുഷ സാക്ഷരത നിരക്ക് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്?

1.എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം'എന്ന ലക്ഷ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പാസാക്കിയ നിയമമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം.

2.2010ലാണ് ഈ നിയമം പാസാക്കിയത്.