ജീവികളുടെ ജനിതകഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി സ്വഭാവം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ?

ഇന്ന് പ്രമേഹരോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപ യോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ പ്രധാനമായും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ്?