ആമസോൺ കിൻഡിൽ പോലെയുള്ള ഇ-ബുക്ക് റീഡർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ?

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ?

കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയ രീതി :

ISDN stands for :

RAM is a _____ memory

Google was founded in _____

Which of the following is a term associated with Internet Security?

വിവര സാങ്കേതിക നിയമം 2000 പ്രകാരം സൈബർ കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ എന്ത് ?

What does the VLOOKUP function do ?

What is the minimum bandwidth required for broadband connection ?

A function inside another function is called _____ function.

An email account with storage area ?

ആൽഫന്യൂമെറിക് ഡാറ്റാ എൻട്രിയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏത്

Which among the following is a malware programme that replicates itself in order to spread to other computers ?

മോഡത്തിന്റെ വേഗത അളക്കുന്നത് :

Which one of the following is not a web browser ?

The cyber terrorism comes under:

Cyberslacker is:

Which of the following Languages is used for Artificial Intelligence?

What protocol is used between e-mail servers?

ഐ.ടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 65 എന്തിനുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു?

A memory management technique that uses hard drive space as additional RAM:

DMA refers to :

The process of recovering deleted and damaged files from criminal's computers comes under:

IC chips are used in which generation of computer?

The programs which are as permanent as hardware and stored in ROM is known as:

പേർസണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാത്ത സിം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിലവിലുള്ള സിം കാർഡിന്റെ പകർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യയാണ് ?

TCP stands for :

Phishing is :

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ :

Which of the following device can store large amounts of data?

Which of the following is used to read PDF files ?

How many bits are in a nibble?

The standard unit of measurement for the RAM is :

കമ്പ്യൂട്ടറിലേയ്ക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് :

ആദ്യത്തെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ?

..... is one of the first social networking sites

ആദ്യത്തെ വെബ് അധിഷ്ഠിത ഇമെയിൽ സേവനം ഇവയിൽ ഏതായിരുന്നു ?

കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ?

GUI stands for :

വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ആദ്യത്തെ പേജുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് :

Which layout is used in a standard keyboard ?

Java is an example for .....

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ?

..... converts high level language in to machine level language.

The device which converts paper document into electronic form ?

ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു ______ ആണ്.

റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ 'സൈബർ ക്രൈം' ആരുടെ പേരിലാണ് ?