ആമസോൺ കിൻഡിൽ പോലെയുള്ള ഇ-ബുക്ക് റീഡർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ?

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ?

ISDN stands for :

RAM is a _____ memory

Google was founded in _____

Which of the following is a term associated with Internet Security?

വിവര സാങ്കേതിക നിയമം 2000 പ്രകാരം സൈബർ കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ എന്ത് ?

What does the VLOOKUP function do ?

What is the minimum bandwidth required for broadband connection ?

A function inside another function is called _____ function.

An email account with storage area ?

ആൽഫന്യൂമെറിക് ഡാറ്റാ എൻട്രിയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏത്

Which one of the following is not a web browser ?

The cyber terrorism comes under:

Which of the following Languages is used for Artificial Intelligence?

What protocol is used between e-mail servers?

A memory management technique that uses hard drive space as additional RAM:

DMA refers to :

The process of recovering deleted and damaged files from criminal's computers comes under:

IC chips are used in which generation of computer?

The programs which are as permanent as hardware and stored in ROM is known as:

പേർസണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാത്ത സിം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിലവിലുള്ള സിം കാർഡിന്റെ പകർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യയാണ് ?

TCP stands for :

Phishing is :

Which of the following device can store large amounts of data?

Which of the following is used to read PDF files ?

How many bits are in a nibble?

The standard unit of measurement for the RAM is :

..... is one of the first social networking sites

GUI stands for :

Which layout is used in a standard keyboard ?

Java is an example for .....

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ?

..... converts high level language in to machine level language.

The device which converts paper document into electronic form ?

ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു ______ ആണ്.

Which was first virus detected on ARPANET, the forerunner of the internet in the early 1970s?

Many cyber crimes come under the Indian Penal Code. Which one of the following is an example ?

The first cyber police station in Kerala was inagurated in:

സൈബർ നിയമങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിലാണ്‌ ഉൾപ്പെടുന്നത് ?

Two main measures for the efficiency of an algorithm are:

‘DOS’ floppy disk does not have:

World Computer Security Day:

As compared to the secondary storage devices,primary storage units have:

Which of the following is an abstract data type?

Which of the following is human readable version of a program?

Which of the following is a professional social networking site?

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൌസർ ?

The software application used to retrieve and view information from world wide web is called: