നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്?

സമൂഹത്തിലെ ദുർബലരും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾക്ക് നിയമപരമായ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ അഭിഭാഷകരുടെയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും സംഘടനയായ Human Rights Law Network രൂപീകരിച്ച വർഷം ? ?

ഡോക്ടർസ് വിതൗട് ബോർഡറിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?

കോമൺവെൽത്ത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?

സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായ ശ്രമിക് മുക്തി ദൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ?

ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്‍മെന്റ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

Who among the following was involved with the foundation of the Deccan Education Society?