1977 അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി?

സിംഗ്വി കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ?

ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങളെ നേരിട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ആര് ?

2021ലെ ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ ' വൺ എർത്ത്, വൺ ഹെൽത്ത്‌ ' എന്ന സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചത് ?

ജവഹർ ലാൽ നെഹ്രുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ?  

  1. ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്  
  2. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി ' സേവദൾ ' എന്ന പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു  
  3. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ അന്തിമമായ ലക്‌ഷ്യം പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്രം ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച 1929 ലെ കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു  
  4. 1930 ലെ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു   

1) രാജിവെച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി 

2) മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി 

3) ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി

4) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രധാനമന്ത്രി.

മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് ?

അന്തർസംസ്ഥാന കൗൺസിൽ (Inter-state council) ചെയർമാൻ ?

കേന്ദ ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ വകുപ്പ് ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ?