ഡോഗ്രി ഭാഷ ഉപയോഗിത്തിലുളള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?

അടൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്നവേഷൻ സെന്റർ നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ ?

ഐലൻഡ് ടൂറിസം ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് എവിടെ ?