വിക്രം സാരാഭായ് ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ?

ISRO യുടെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെയാണ് ?

ISRO യുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?