ദിത്വസന്ധിയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് ?

തുലാം + ഇന്റെ = തുലാത്തിന്റെ ഏതു സന്ധിയാണ്

പെരുമ്പറ എന്ന വാക്കിലെ സന്ധിയേത്

കൺ + നീർ = കണ്ണീർ ഏതു സന്ധിയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ?

ക്രിയാ തൽപുരുഷസമാസത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്?

ത്രിലോകം സമാസം ഏത്?