കാരക്കോറം, ലഡാക്ക്, സസ്കർ എന്നീ പർവ്വത നിരകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ പറയുന്ന പേര് ?

ശ്രീ നഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ?

പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയേത് ?

ലക്ഷദ്വീപിൻറെ തലസ്ഥാനമേത് ?

ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകളുടെ ശരാശരി ഉയരമെത്ര ?

സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏത് ?

താഴെ പറയുന്നവയിൽ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിൻറെ സവിശേഷതയല്ലാത്തതേത് ?

നുബ്ര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ?

ഇന്ത്യൻ ഫലകവും യൂറേഷ്യൻ ഫലകവും കൂട്ടിയിടിച്ചു രൂപം കൊണ്ട മടക്ക് പർവ്വതനിരകളേത് ?

ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വടക്കൻ അതിർത്തി ഏത് ?

ഹിമാലയത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏത് ?

മിസോ,ലുഷായ് കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമേത് ?

ഹിമാലയ നിരകളിലെ സിവാലിക് പര്‍വ്വത നിരയുടെ വിശേഷണങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

ഇന്ത്യയിലെ ചില ഉപദ്വീപിയ നദികളും അവയുടെ പോഷകനദികളും ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജോഡികള്‍. ഇവയില്‍ തെറ്റായ ജോഡി/കൾ ഏതാണ്?

ഉപദ്വീപിയ നദി                    പോഷകനദി

1.ഗോദാവരി                         ഇന്ദ്രാവതി

2.കൃഷ്ണ                              തുംഗഭദ്ര

3.കാവേരി                             അമരാവതി

4.നര്‍മദ                                 ഇബ്

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

  1. അക്ഷാംശസ്ഥാനം

  2. ഭൂപ്രകൃതി 

  3. സമുദ്രസാമീപ്യം 

  4. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്നുള്ള ഉയരം