താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ദ്വിവചനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്?

ഇവയിൽ സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനം അല്ലാത്തത് ഏത്?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അലിംഗ ബഹുവചനത്തിനുദാഹരണം ഏത്?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അലിംഗ ബഹുവചനത്തിനുദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത് ?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പൂജകബഹുവചനം ഏത്?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അലിംഗ ബഹുവചനത്തിനുദാഹരണം ഏത്?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പൂജകബഹുവചനം അല്ലാത്തത് ഏത്?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പൂജകബഹുവചനം ഏത്?

പൂജകബഹുവചനരൂപം ഏത്?

`പണ്ഡിതർ´ എന്ന പദം ഏതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെ ടുന്നു ?

അലിംഗബഹുവചനത്തിനുദാഹരണം ഏത് ?

ലിംഗഭേദം കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബഹുവചനം ഏത്?