നൂന്മതി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?

ദുര്‍ഗ്ഗാപ്പൂര്‍ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിര്‍മ്മാണശാലയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിദേശരാജ്യം ഏത് ?

മാംഗനീസ് ഉത്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ?

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് എവിടെയാണ് ?

ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി നിക്ഷേപത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ?

വിശ്വേശ്വരയ്യ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായതെന്ന് ?

തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വിശേശ്വരയ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ?

POSCO ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

കൈഗ ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ?

പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപ മാർക്കറ്റ് മൂല്യമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സ്ഥാപനം ?

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ആയ ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് റൂർക്കല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?

മലബാർ സിമൻറ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിമൻറ് ഫാക്ടറി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ?

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുത്തിമില്ലുകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ?

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന എണ്ണപ്പാടം ?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏതൊക്കെയാണ് ?

1) ഭിലായ് – ഒഡിഷ


2) റൂർക്കേല - ഛത്തീസ്ഗഡ്


3) ദുർഗാപുർ - പശ്ചിമ ബംഗാൾ


4) ബൊക്കാറോ - ഝാർഖണ്ഡ്

1958 ൽ ഹെവി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം ഏത് ?

ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക ?

  1. ഉല്പാദന ഘടകമെന്ന നിലവിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രതിഫലമാണ് പാട്ടം 
  2. മൂലധനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് പലിശ 
  3. സംഘാടനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ലാഭം