ഏറ്റവും ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തഴുതുക

ഏറ്റവും ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തഴുതുക

ഇവയിൽ ശരിയായ പദമേത് ?

ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ?

ശരിയായ പദം ഏത് ?

ശരിയായ പദം ഏത് ?

ഏറ്റവും ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക:

ഏറ്റവും ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക:

ശരിയായ പദമേത് ?

ശരിയായ രൂപമേത് ?

ശരിയായ പദം തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക :

ശരിയായ വാക്യമേത് ?

ശരിയായ പദം ഏത് ?

ശരിയായ പദം എടുത്തെഴുതുക:

ശരിയായ പദം ഏത് ?

ശരിയായ പദം ഏത് ?

ശരിയായ പദം കണ്ടെത്തുക

ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക. ?

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക ?

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ പദം ഏത്?

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ഇവയിൽ പൂജക ബഹുവചനമേതാണ് ?

ശരിയായ പദമേത് ?

ശരിയായ പദമേത് ? ​

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത് ?

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം ഏത് ?

പദശുദ്ധി വരുത്തുക : യഥോചിഥം

താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ രൂപം :

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പദം ഏത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദങ്ങൾ ഏവ? 

1. അധഃപതനം 

2. അധ്യാപകൻ 

3.  അവശ്യം 

4. അസ്ഥികൂടം

ശരിയായ പദം ഏത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം ഏത്?

 തെറ്റായ പദം ഏത്? 

1. കൈയക്ഷരം 

2. കൈയാമം 

3. അവശ്യം 

4. കവയത്രി 

തെറ്റായ പദം ഏത്?

ശരിയായ പദം ഏത്?

ശരിയായ പദം ഏത്?

ശരിയായ പദം ഏത്?

ശരിയായ പദം ഏത്?