അൾട്രാ സോണിക് ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചു ജലത്തിനടിയിലെ വസ്തുക്കളിലേക്കുള്ള ദൂരം, അവയുടെ ദിശ, വേഗം എന്നിവ കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപകരണം?

മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ചു ദ്രാവകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം കുറക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ പ്രസ്താവന ഏതു നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

സൂര്യ കളങ്കങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള ' Discourse on Floating Bodies ' എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ?

' സൂര്യനെ കേന്ദ്രമാക്കി ഗ്രഹങ്ങൾ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ' ഇത് കെപ്ലറുടെ എത്രാം നിയമം ആണ് ?

അമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ ഏതു ഊർജം ആണ് ഉള്ളത് ?

പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ?

20,000 Hz നു മുകളിൽ ആവൃത്തി ഉള്ള ശബ്ദങ്ങളെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?

ഒരു വസ്തു ദ്രവ്യത്തിൽ ഭാഗീകമായോ പൂർണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവ്യം വസ്തുവിൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു .ഏതാണീ ബലം ?

ദ്രാവകപടലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അപേക്ഷികചലനം കുറക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവക്കിടയിൽ ബലം ഉളവാക്കാൻ ദ്രാവകങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവാണ് ആ ദ്രാവകത്തിന്റെ ______ .

' Starry Messenger ' ആരുടെ പുസ്തകം ആണ് ?

' പ്രിൻസിപ്പിയ മത്തമാറ്റിക്ക ' എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ?

'ഗ്രഹങ്ങളുടെ പരിക്രമണ സമയത്തിന്റെ വർഗം സൂര്യനിൽനിന്നുമുള്ള അവരുടെ ശരാശരി ദൂരത്തിന്റെ ക്യൂബിനു അനുപാതികമായിരിക്കും' ഇത് കെപ്ലറുടെ എത്രാം നിയമം ആണ് ?

ഭൂമിയുടെ ധ്രുവപ്രദേശത്തെ ഭൂഗുരുത്വത്വരണം എത്ര ആണ് ?

താഴെ പറയുന്നതിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?

  1. ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത

  2. വസ്തുവിന്റെ ഭാരം

  3. വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തം

മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ഒരു കല്ല് ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് ?

താഴെ പറയുന്നതിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രാവകം ഏതാണ് ?

ശ്രേണി രീതിയിൽ സെല്ലുകൾ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന കറന്റ് ______ .

പാലിലെ ജലത്തിന്റെ തോത് അളക്കുന്ന ഉപകരണം ?