തെറ്റായ പ്രയോഗമേത് ?

ശരിയായ വാക്യ പ്രയോഗം കണ്ടെത്തൽ :

ശരിയായ വാക്യം തെരഞ്ഞെടുക്കുക

ശരിയായ വാക്യമേത്?

താഴെക്കൊടുത്തവയിൽ ശരിയായ പ്രയോഗം ഏത്?

ശരിയായ രൂപമേത് ?

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

വാക്യശുദ്ധി വരുത്തുക

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

വാക്യശുദ്ധി ഉള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

വാക്യശുദ്ധി ഉള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

വാക്യം ശരിയായി എഴുതുക: തൊഴിൽ ലഭിച്ചവരിൽ നൂറിനു തൊണ്ണൂറു ശതമാനവും നിരാശരാണ്.

ശരിയായ വാക്യമേത് ?

ഉചിതമായ പ്രയോഗം ഏത് ?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് തത്ഭവത്തിന് ഉദാഹരണം?

ഘടകപദം (വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക) : മൂന്നാർ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു; കോവളം ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു.

ശരിയായ വാക്യമേത്?

'അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്വന്തം പത്നിയോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. 'വാക്യം ശരിയാകാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട പദമേത്?

ശരിയായ വാക്യം ഏത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യമേത്?

ഒരു വാക്യം /ആശയം/പദം വീണ്ടും എടുത്തുപറയുന്നതിനെ -------- എന്നു പറയുന്നു?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യമേത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യമേത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യമേത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യമേത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത്?

തെറ്റായ വാക്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ?

  1. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തണമെങ്കിൽ കഠിന പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്.

  2. സഹനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. 

  3. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

  4. ആജാനുബാഹുവും അരോഗദൃഢഗാത്രനുമാണയാൾ

താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ ശരിയായി ചേർത്ത വാക്യം ഏത് ?

മഹാപണ്ഡിതനായ കേരളപാണിനിയും ഞാനും തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ട് - ഈ വാക്യം ശരിയായി എഴുതുക :