1. കടന്നു കാണുന്നവൻ - ക്രാന്തദർശി 
  2. അതിരില്ലാത്തത് - നിസ്സീമം 
  3. മുനിയുടെ ഭാവം - മൗനം 
  4. എഴുതുന്നതിലെ തെറ്റ് - വ്യക്ഷരം 

തെറ്റായത് ഏതൊക്കെയാണ് ? 

കവിയുടെ കാല്പാടുകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?

അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിന്റെ ‘എൻമകജെ’ എന്ന നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്?

'കേരളാ സ്കോട്ട്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരന്‍?

"കടിഞ്ഞൂല്‍പൊട്ടന്‍" എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ച മലയാളം കവി?

അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ?

വിദ്യുച്ഛക്തി എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതേണ്ടത് ?

വിണ്ടലം എന്ന പദത്തെ പിരിക്കുമ്പോൾ ?

ഏറ്റവും ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തഴുതുക

ഏറ്റവും ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തഴുതുക

അടയാളം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ?

‘അപ്പുക്കിളി’ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലേതാണ് ?

Wash dirty linen in public - എന്നതിന്റെ ഉചിതമായ മലയാള ശൈലി കണ്ടെത്തുക.

കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലാണ് ?

' ശിലാഹൃദയം ' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ?

താഴെ പറയുന്നവയിൽ സംജ്ഞാനാമത്തിന് ഉദാഹരണമേത് ?

എന്റെ കർണൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ് ?

അകനാനൂറ് എന്ന സംഘകാവ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയമേത് ?

‘പൂയില്യർ’ എന്ന പ്രസിദ്ധ കഥാപാത്രം ഏതു നോവലിലേതാണ് ?

മാലി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ?

തെറ്റായ പ്രയോഗമേത് ?

'To love is divine' ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ തർജജമയാണ് :

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സകർമ്മക രൂപം ഏത് ?

"Sleeping partner' എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ മലയാള വിവർത്തനം കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുതിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഇ. എം. കോവൂർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആര് ?

“തല മറന്ന് എണ്ണ തേക്കുക' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ?

ശരിയായ വാക്യ പ്രയോഗം കണ്ടെത്തൽ :

അമ്മയുടെ പര്യായപദം അല്ലാത്തത് :

'അപ്പുക്കിളി' എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലേതാണ്?

ഇവയിൽ ശരിയായ പദമേത് ?

‘Token strike’ എന്താണ് ?

“അണിയം' എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതപദം ഏത് ?

‘Living death’ എന്ന ശൈലിയുടെ ശരിയായ മലയാള വിവർത്തനം ?

"കോയിത്തമ്പുരാൻ' എന്ന ശൈലികൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ത്?

ദിത്വസന്ധിയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് ?

അത്യന്തം എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ ?

"മനസ്സാക്ഷി' എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ : -

'താങ്കൾക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം' എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം ?

' നിണം ' എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ?

എം ടി വാസുദേവൻ നായർ രചിച്ച "പള്ളിവാളും കാൽ ചിലമ്പും" എന്ന കഥ സിനിമയായി. ആ സിനിമയുടെ പേര് എന്ത്?

പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏത് ? കള്ളം : _____

"Slow and steady wins the race"എന്നതിൻറെ സമാനമായ മലയാളത്തിലെ ശൈലി ?

'നാലാളു കൂടിയാൽ പാമ്പ് ചാകില്ല 'എന്ന ശൈലിയുടെ ആശയം ?

"കര പിടിക്കുക' - എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ?

എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് - എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏത് ?

ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ?

'വത്സല എം.എ' എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ?

"brute majority" എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയുടെ ശരിയായ മലയാള വിവർത്തനം എന്ത് ?

'മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല' എന്ന മലയാളശൈലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയേഗമേത് ?

അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ?