ചേർത്തെഴുതുക: മഹത് + ചരിതം

ചേർത്തെഴുതുക: ഉത് + മുഖം

ചേർത്തെഴുതുക : പര+ഉപകാരം=?

ചേർത്തെഴുതുക : സദാ+ഏവ=?

ചേർത്തെഴുതുക : ലോക+ഐക്യം=?

ചേർത്തെഴുതുക : ലോക+ഏകശില്പി=?

ചേർത്തെഴുതുക : ബാല+ഔഷധം=?

ചേർത്തെഴുതുക : മഹാ+ഔഷധി=?

ചേർത്തെഴുതുക : അതി+ആഗ്രഹം=?

ചേർത്തെഴുതുക : നയന + ഇന്ദ്രിയം=?

ചേർത്തെഴുതുക : രാജ+ഇന്ദ്രൻ=?

ചേർത്തെഴുതുക : കൺ+നീർ=?

ചേർത്തെഴുതുക : നീല+കണ്ണ്=?

ചേർത്തെഴുതുക : സു+അല്പം=?

ചേർത്തെഴുതുക : തനു+അന്തരം=?

ചേർത്തെഴുതുക : പരമ+ഈശ്വരൻ=?

ചേർത്തെഴുതുക : മഹാ + ഋഷി= ?

ചേർത്തെഴുതുക : നെൽ+മണി=?

തൺ + നീർ

ഒരു + അടി

മഹാ + ഋഷി

ആയി + എന്ന്

തത്ര + ഏവ

പുളി + കുരു

തദാ + ഏവ

ഉള് + മ

വെള് + മ

ധനം + ഉം

നന്മ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക?

അനു +ആയുധം ചേർത്തെഴുതുക?

സദ് + ആചാരം ചേർത്തെഴുതുക?

താഴെ പറയുന്നതിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ചേർത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ? 

 1. കൺ + നീർ = കണ്ണീർ 
 2. രാജ + ഋഷി = രാജർഷി 
 3. തത്ര + ഏവ = തത്രൈവ 
 4. പൊൻ + കുടം = പൊൻകുടം 

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ചേർത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ? 

 1. ഉള് + മ  = ഉള്മ 
 2. കല് + മദം = കന്മദം 
 3. അപ് + ദം = അബ്‌ദം 
 4. മഹാ + ഋഷി = മഹർഷി 

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ചേർത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ? 

 1. രാജ + ഋഷി = മഹർഷി 
 2. അന്തഃ + പുരം = അന്തഃപുരം
 3. സസ്യ + ഇതരം = സസ്യേതരം 
 4. വെള് + മ = വെണ്മ 

ശരിയായ രീതിയിൽ ചേർത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ? 

 1. ഉത് + മേഷം = ഉന്മേഷം 
 2. സത് + മാർഗ്ഗം = സന്മാർഗം 
 3. സത് + ജനം = സജനം  
 4. ദിക് + മാത്രം = ദിങ്മാത്രം