1. കടന്നു കാണുന്നവൻ - ക്രാന്തദർശി 
  2. അതിരില്ലാത്തത് - നിസ്സീമം 
  3. മുനിയുടെ ഭാവം - മൗനം 
  4. എഴുതുന്നതിലെ തെറ്റ് - വ്യക്ഷരം 

തെറ്റായത് ഏതൊക്കെയാണ് ? 

അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ?

എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് - എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏത് ?

അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ?

ഒറ്റപ്പദമാക്കുക - "മാമൂലുകളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവൻ "

ഒറ്റപ്പദമാക്കുക - "കേൾക്കുന്ന ആൾ"

"പറയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം" - ഒറ്റപ്പദമാക്കുക

"കർമ്മത്തിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നവൻ" - ഒറ്റപ്പദമാക്കുക.

"പുരോഗമനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ" - ഒറ്റപ്പദമാക്കുക

"കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ" - ഒറ്റപ്പദമാക്കുക.

ഒറ്റപ്പദമാക്കുക - "ആശ നശിച്ചവൻ"

ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചത്

'ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക

സ്മരണയെ നിലനിർത്തുന്നത് ഒറ്റപ്പദം ഏത്

ഒറ്റപ്പദം ഏത് 'സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് '

ഒറ്റപ്പദം ഏത് 'നരകത്തിലെ നദി '

'പുത്രന്റെ ഭാര്യാ' ഒറ്റപ്പദം ഏത്

' പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം ' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക

'ഉത്തമമനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ 'എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക

'ഗാനം ചെയ്യാവുന്നത്' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക

പലതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒറ്റപ്പദം ഏത് ?

ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്

നയം അറിയാവുന്നവൻ

'പുത്രന്റെ പുത്രി' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക

'വേദത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക ?

ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചത്

സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചത്:

ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക 'ആശനശിച്ചവന്‍'

ഇഹലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത്

'പറഞ്ഞയക്കുന്ന ആൾ' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക

ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത്

ഗൃഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത്

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ 'സാർവകാലികം' എന്നത് ഏതിന്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ് ?

ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക - 'സ്ത്രീകളെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നവൻ'

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ 'പടിഞ്ഞാര്‍' എന്നത് ഏതിന്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ് ?

'ബാലൻ മുതൽ വൃദ്ധൻ വരെ' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക

പുരാണത്തെ സംബന്ധിച്ചത് :

പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചത്

പുരാണത്തെ സംബന്ധിച്ചത്

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ 'സാർവജനീനം' എന്നത് ഏതിന്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ് ?

ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക - പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം ?

'ഭാര്യ മരിച്ച പുരുഷ'നെ പറയുന്നത് എന്ത് ?

'സ്യാലൻ' എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ?

കാലാനുസൃതമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നവൻ?

മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ?

പാദം മുതൽ ശിരസ്സ് വരെ എന്നതിന് ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക ?

ശോഭനങ്ങളായ ദന്തങ്ങളോടു കൂടിയവൻ - ഒറ്റപ്പദം ഏത്?

ശത്രുവിന്റെ ദോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സ്- ഒറ്റ പദം ഏത്?

"12 വർഷക്കാലം" ഒറ്റപ്പദം ഏത്?

"ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച്" ഒറ്റപ്പദം ഏത്?