അമ്മയുടെ പര്യായപദം അല്ലാത്തത് :

പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏത് ? കള്ളം : _____

മഞ്ഞ്‌ എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് ?

മാരുതി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

സൗഹാർദ്ദം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

ഹാർദ്ദം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

മഹിള എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

നാരി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

വനിത എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

സൈന്യം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

ശ്രേഷ്ഠം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

പ്രധാനം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

ആഞ്ജനേയൻ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം :

'അഗ്രജൻ' എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ?

അനിലജൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

അബല എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ?

ഹിരണ്യം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

സീമന്തിനി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

സ്നേഹം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

സിംഹം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

സുഖം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

വാസന എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

ഹരി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

ദിനകരൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

സുമുഖി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

ആദിത്യൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

ഭൂമി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം

സാമാജികൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

വിരൽ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

വഴി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം

ശംഖ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം

കനകം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം

സംവത്സരം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

ഹ്രീ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം

വയറ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം

വിരൽ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം

ശബ്‌ദം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏതാണ് ?

'ഇല'യുടെ പര്യായമല്ലാത്ത പദം ഏത്?

അങ്കണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ?

അച്ചടക്കം എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത് ?

അഞ്ജലി എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായം ?

അടി പര്യായം ഏത് ?

അക്കിടി എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായം ?

അജ്ഞന്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം

അടവി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ?

അധമം എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായം ?

മേഘത്തിന്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് ഏത് ?

അകം എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം ഏത്

വീണ എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം ഏത്

അകിട് എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം ഏത്