താഴെ പറയുന്നതിൽ മനുഷ്യൻ എന്നതിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏതാണ് ?

താഴെ പറയുന്നതിൽ പിതാമഹൻ എന്നതിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏതാണ്?

ജാമാതാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

യോഗി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ക്ഷത്രിയൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ദ്വിജൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

സിംഹം എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

വാര്യർ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

തമ്പി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ഇടയൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

മാതുലൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ശിവൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

പഥികൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ദാതാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

വേടൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

കർത്താവ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത് ?

വിദ്വാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

പക്ഷി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

പ്രേയൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത് ?

ഭർത്താവ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത് ?

ചോരൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത് ?

ഏകാകി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

വൃദ്ധൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത് ?

ഗുരുനാഥൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത് ?

ധീരൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

യജമാനൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

അടിയൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്

ചെറുമൻ വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിഗം എന്ത്?

കുങ്കൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ജനയിതാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്ത്?

ഖാദി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

കിരാതൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ആശാരി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ആശാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

സ്ത്രീലിംഗപദമെഴുതുക - ജനിതാവ് ?

സ്ത്രീലിംഗ പദം ഏത് ?

എതിർലിംഗം എഴുതുക: പരിചിതൻ

നാമം സ്ത്രീപുരുഷ നപുംസകങ്ങളിൽ ഏതിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ അതിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റമാണ്.........?

സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം കണ്ടെത്തുക.

ബന്ദി എന്ന വാക്കിന് സ്ത്രീലിംഗമായി വരാവുന്നവ ?

 1. ബന്ധു

 2. ബന്ദിനി

 3. ബന്ധിമി 

 4. ബന്ദിക

സ്ത്രീലിംഗം - പുല്ലിംഗം ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 1. ചെറുമൻ - ചെറുമ 
 2. ജരി - ജരിണി
 3. ധീരൻ - ധീര 
 4. പ്രഭു - പ്രഭ്വി  

' ഗമി ' എന്ന പദത്തിന് സ്ത്രീലിംഗമായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതാണ് ?

 1. ഗമിക

 2. ഗമിനി

 3. ഗമിനിക

 4. ഗോമ

താഴെ പറയുന്നതിൽ ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ , പുല്ലിംഗ ജോഡി ഏതാണ് ?

 1. വചരൻ - വചര 

 2. ലേപി - ലേപ

 3. മൗനി - മൗന

 4. ബാലകൻ - ബാലിക 

ശരിയായ സ്ത്രീലിംഗ - പുല്ലിംഗ ജോഡി ഏതാണ് ?

 1. ജാമാതാവ് - ഭഗിനി 
 2. മനുഷ്യൻ - മനുഷി 
 3. വരചൻ  - വരച 
 4. ഗവേഷകൻ - ഗവേഷക 

' വിദ്വേഷണൻ ' എന്ന പദത്തിന്റെ സ്ത്രീലിംഗമേതാണ് ?