മാംസ്യത്തിന്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ;

ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ?

ഭൂമി സുര്യനെ ചുറ്റുന്ന വേഗം എത്ര ?

മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഏതാണ് ?

'ക്വാഷിയോർകർ' എന്തിന്റെ അഭാവംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ?

കണ്ണ്, ത്വക്ക്, മുടി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനു ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് ?

അയഡിന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ?

ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ഏതാണ് :

ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ഉൽപ്പാദകർ ?

ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ അവസാന കണ്ണിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ?