' ശിലാഹൃദയം ' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ?

“തല മറന്ന് എണ്ണ തേക്കുക' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ?

"കോയിത്തമ്പുരാൻ' എന്ന ശൈലികൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ത്?

"Slow and steady wins the race"എന്നതിൻറെ സമാനമായ മലയാളത്തിലെ ശൈലി ?

'നാലാളു കൂടിയാൽ പാമ്പ് ചാകില്ല 'എന്ന ശൈലിയുടെ ആശയം ?

"കര പിടിക്കുക' - എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ?

"brute majority" എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയുടെ ശരിയായ മലയാള വിവർത്തനം എന്ത് ?

'മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല' എന്ന മലയാളശൈലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയേഗമേത് ?

'പാമ്പിന് പാല് കൊടുക്കുക' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ?

'ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി' എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്

ഗണപതിക്ക് വെച്ചത് കാക്ക കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത് ?

കടന്നൽ കൂട്ടിൽ കല്ലെറിയുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത്?

അക്ഷരംപ്രതി എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Curiosity killed the cat എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

' ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക ' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത് ?

നെല്ലിപ്പലക കാണുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത് ?

വളരെ രുചികരമായത് എന്നതിന്റെ ശൈലി കണ്ടെത്തുക ?

Even for a crow it's baby is precious എന്ന ശൈലിയുടെ വിവർത്തനം

അജഗജാന്തരം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത് ?

ആനച്ചന്തം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത് ?

ആപാദചൂഡം എന്നത്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?

Make hay while the Sun shines.ഇതിനു സമാനമായി മലയാള ഭാഷയിലുള്ള ശൈലി ?

അകമ്പടിച്ചോറ്റുകാർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

അക്കരപ്പറ്റുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

അക്കാര്യം അവിടെയും നിന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്

അക്കണക്കിന് എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

അന്യം നിൽക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

കടിഞ്ഞാണിടുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

കന്നിനെ കയം കാണിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

കൂനിന്മേൽ കുരു പോലെ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

അകം കൊള്ളുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

അകാലസഹ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്

അക്കഥപറയുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

അടച്ച കണ്ണ് തുറക്കും മുൻപേ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്

എച്ചിൽ തിന്നുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

ഓല പാമ്പിനെ കാട്ടി പേടിപ്പിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

കണ്ണുകടി എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

കുളം തോണ്ടുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

ദരിദ്രനാരായണൻ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

നടുതൂൺ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

പട്ടാപകൽ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

പൊട്ടും പൊടിയും എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

മണലുകൊണ്ട് കയറുപിരിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

വിരുതൻശങ്കു എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

ജലത്തിലെ പോള എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

നഖശിഖാന്തം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

നാണംകുണുങ്ങി എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

പാടുനോക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

ഭഗീരഥപ്രയത്നം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്