രോഗ പ്രതിരോധത്തിനു സഹായിക്കുന്ന രക്ത ഘടകം ഏതാണ് ?

അന്നജത്തെ ഭാഗീകമായി മാൾടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉമിനീരിലെ രാസാഗ്നി ഏതാണ് ?

മനുഷ്യൻ്റെ ചെറുകുടലിൻ്റെ നീളം എത്ര ?

നാനാവശത്തേക്ക് തിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സന്ധികളെ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?

ശരീര വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന കോശ വിഭജന രീതി ഏതാണ് ?

ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്തു കാണുന്ന ഇരട്ടസ്തരം ഏതാണ് ?

ചെറുകുടലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ?