“അണിയം' എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതപദം ഏത് ?

വികാസം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതപദം ?

സമഗ്രം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതപദം ഏത് ?

ശാലീനം വിപരീതപദം കണ്ടെത്തുക

ദൃഢം വിപരീതപദം കണ്ടെത്തുക

അഗ്രജൻ എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതപദം ഏത് ?

ഉഗ്രം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതപദം ഏത്

ശ്ലാഘ എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീത പദം :

സ്വാശ്രയം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

നിരുപാധികം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

വിപരീത പദം കണ്ടെത്തുക: സാക്ഷരത

പുരാതനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

പാശ്ചാത്യം വിപരീത പദം കണ്ടെത്തുക

നശ്വരം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

ദുര്‍ഗ്രാഹം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

ദക്ഷിണം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

ഖണ്ഡനം വിപരീത പദം കണ്ടെത്തുക

കൃത്രിമം വിപരീതപദം ഏത് ?

ഊഷ്മളം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

ഇഷ്ടം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതപദം ഏത് ?

ആര്‍ദ്രം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതപദം ഏത് ?

ആസ്തി വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

അകിഞ്ചിനന്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

തിക്തം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

കൃശം വിപരീതപദം ഏത് ?

ഋണം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

ഉപകാരം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതപദം ഏത് ?

ആദിമം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

അനുലോമം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

ആസ്തികൻ എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

കൃശം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

കനിഷ്ഠൻ വിപരീത പദം കണ്ടെത്തുക

ദുഷ്കരം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

നിർഭയം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

സുഗ്രഹം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

അധോഗതി എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീത പദം ഏത്

ശീഘ്രം വിപരീത പദം ഏത്

സജാത്യം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീത പദം ഏത്

സാന്ദ്രം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീത പദം ഏത് ?

ശരിയായ വിപരീതപദം ഏത് ? ശാന്തം :

' സംഘടനം ' എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം ?

വിപരീതപദമെന്ത് - ബാലിശം ?

വിപരീതപദം എഴുതുക - ആമയം?

വിപരീതപദം കണ്ടെത്തുക. ചിറ്റിമ്പം

"കഠിനം"എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതപദം എന്ത്?

വിപരീതപദം എഴുതുക - ഗുരു

 ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ?

 1. അണിമ  x  ഗരിമ
 2. നവീനം   x  പുരാതനം 
 3. ശീതളം  x  കോമളം 
 4. മൗനം  x  വാചാലം 

ശരിയായ വിപരീത പദം ഏതാണ് ? 

 1. ദുർഗ്ഗമ - സുഗമ 
 2. ദുഷ്ടത - ശിഷ്ട്ടത 
 3. നിന്ദ - ഉപമി 
 4. വാച്യം - ആംഗ്യം 

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വിപരീത പദങ്ങളുടെ ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് ? 

 1. നൽവിന - തീവിന 
 2. നല്പ് - നിൽപ്പ് 
 3. കീറ്റില - നാക്കില 
 4. കുടിവാരം - മേൽവാരം  

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വിപരീത പദങ്ങളുടെ ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് ? 

 1. ഖേദം - മോദം 
 2. ഗുരു - ലഘു 
 3. കുറിയ - വലിയ 
 4. വാച്യം - വ്യംഗ്യം