വിദ്യുച്ഛക്തി എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതേണ്ടത് ?

വിണ്ടലം എന്ന പദത്തെ പിരിക്കുമ്പോൾ ?

അത്യന്തം എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ ?

"മനസ്സാക്ഷി' എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ : -

അവൻ പിരിച്ചെഴുതുക :

കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അ + ഇടം

കണ്ടവര് പിരിച്ചെഴുതുക

പിരിച്ചെഴുതുക: ' കണ്ടു '

പല + എടങ്ങൾ =.............................?

പിരിച്ചെഴുതുക തിരുവോണം

കൈയാമം പിരിച്ചെഴുതുക :

പിരിച്ചെഴുതുക: ' ഈയാൾ '

നോക്കുന്ന + അന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക

അവനോടി പിരിച്ചെഴുതുക

കാറ്റടിച്ചു പിരിച്ചെഴുതുക

അവൻ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ?

ധൂമപടലം വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ?

വാഗർത്ഥങ്ങൾ എന്ന പദത്തിന്റെ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

കലവറ എന്ന പദം പിരിച്ചാല്‍

പിരിച്ചെഴുതുക ' വാഗ്വാദം '

തിന്നു എന്ന വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതുക

പിരിച്ചെഴുതുക ' സദാചാരം '

ഇവിടം എന്ന വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതുക ?

ലോപസന്ധി ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക

ദ്വിത്വസന്ധി ഉദാഹരണം ഏത്

തണ്ടാർ എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ :

ഓടി + ചാടി. ചേർത്തെഴുതുക.

പ്രത്യുപകാരം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക :

കണ്ണീർ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക :

ചേർത്തെഴുതുക: ദിക് + വിജയം

പിരിച്ചെഴുതുക - ചേതോഹരം ?

പിരിച്ചെഴുതുക : ജീവച്ഛവം

സത്യധർമ്മാദി - ഈ പദം ശരിയായി വിഗ്രഹിക്കുന്നത് ?

" ഇവിടം" പിരിച്ചെഴുതുക

'മരക്കൊമ്പ് ' പിരിച്ചെഴുതിയാൽ

മനോദർപ്പണം പിരിച്ചെഴുതുക?

രാവിലെ പിരിച്ചെഴുതുക ?

പ്രത്യുപകാരം പിരിച്ചെഴുതുക?

കടൽത്തീരം പിരിച്ചെഴുതുക?

നാട്ടുവിശേഷം പിരിച്ചെഴുതുക?

വരുന്തലമുറ പിരിച്ചെഴുതുക?

ചന്ദ്രോദയം പിരിച്ചെഴുതുക?

വാരിജോദ്ഭാവം പിരിച്ചെഴുതുക?

ഉദ്ധരണം - പിരിച്ചെഴുതിയാൽ

ജഗതീശ്വരൻ പിരിച്ചെഴുതുക?

ജീവച്ഛവം പിരിച്ചെഴുതുക?

വസന്തർത്തു പിരിച്ചെഴുതുക ?

പിരിച്ച് എഴുതുക 'ഗത്യന്തരം '

പിരിച്ചെഴുതുക 'ചിൻമുദ്ര'

പിരിച്ചെഴുതുക 'ഉൻമുഖം'